İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Home > Başvuru Mekanizmaları > Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Kimler başvuru yapabilir?

Anayasada güvence altına alınmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına giren temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlal edildiğini düşünen herkes Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapabilir.

Başka ülkelerin vatandaşları da kuruma başvuru yapabilir ancak bu başvurular sadece Türkiye vatandaşlarının sahip olduğu haklarla ilgili olamaz.

Kişiler, zorunlu olmamakla birlikte avukat veya kanuni temsilciler vasıtasıyla Mahkeme’ye başvuru yapabilir. Bu durumda vekaletname veya yetki belgesinin başvuru ekinde bulunması gerekir.

Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapma hakkına sahip değilken, özel hukuk tüzel kişileri ise sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuru yapabilir.

Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerinden AİHS ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki herhangi birinin ihlali, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru nedeni olabilir.

Hangi şikayetler incelenmez?

Yasama işlemleri (kanun, içtüzük, vb.) ve idarenin düzenleyici işlemleri (tüzük, yönetmelik,vb.) konusunda Mahkeme’ye bireysel başvuru yapılamaz.

Kamu gücü işlemlerinin dışında kalan, özel kişilerin işlemleri hakkında yapılan bireysel başvurular işleme alınmaz.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı bireysel başvuru yapılamaz.

Ayrıca, 23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşen nihai işlem ve kararlara karşı yapılan başvurular da incelenmez.

Başvuru Süreci

Başvuru yolları

Bireysel başvuru, aşağıdaki form doldurulduktan sonra “Ahlatlıbey Mah., İncek Yolu No:4, Ahlatlıbel/Ankara” adresindeki Anayasa Mahkemesi’ne şahsen gelerek ya da diğer mahkemeler aracılığıyla yapılabilir.

Mektup, faks ya da elektronik iletişim araçları ile başvuru yapılamaz.

Formu indirmek için Tıklayınız
Başvuru Örneği için Tıklayınız

Başvuru dili

Başvuru, Türkçe form ile yapılır.

Başvuru ücreti

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için yatırılacak harç miktarı 206 lira 10 kuruştur (206,10 TL).

Başvurucu, harcı ödeyemeyecek durumda ise adli yardım talebinde bulunabilir.

Başvuru süresi

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, idari ve yargısal hak arama yolları tamamlanıp başvurucuya karar tebliğ edildikten ya da iç hukuk yollarının olmaması durumunda ihlal öğrenildikten sonra 30 gün içinde yapılmalıdır.

Başvurucu, ağır hastalık gibi haklı bir mazeretinedeniyle başvuru süresini kaçırmışsa mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde başvurusunu yapabilir. Bu şekilde yapılan başvurularda mazeretini ispat edici belgeleri forma eklemelidir.

Başvuru Örneği tıklayınız

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

66Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kılavuzu